عنوان

سامانه قدرتمند عنوان تمامی اخبار را به صورت لحظه ای برای شما نمایش میدهد

این چه مسلمانی است ؟ وای به دیندارها ...وای به دیندارها !

درخواست حذف اطلاعات

باز به نام خدا
خون ی شد روا
باز به نام خدا
خون خدا شد روا
کوچه پر از های و هو است
شهر پر از ماجرا
سکه به نامت زدند
سنگ تمامت زدند
نام تو را می برند بر سر بازارها

قحط وفا ، قحط جود
خشکی آواز رود
گریه یاس کبود
مرگ سپیدارها
آنچه فراوانی است
وحشت بیداری است
این چه مسلمانی است ؟
وای به دیندارها ...وای به دیندارها !


باز به نام خدا
خون ی شد روا
باز به نام خدا
خون خدا شد روا
کوچه پر از های و هو است
شهر پر از ماجرا
سکه به نامت زدند
سنگ تمامت زدند
نام تو را می برند بر سر بازارها

......
جنگ چرا ؟ بس کنید
چند خدا ؟ بس کنید
چند دروغ و دریغ ؟ گوش به فتوای تیغ ؟
مظلمه خون کیست این همه کشتارها ؟
این چه مسلمانی است ؟
وای به دیندارها !
باز به نام خدا
خون ی شد روا
باز به نام خدا
خون خدا شد روا
کوچه پر از های و هو است
شهر پر از ماجرا
سکه به نامت زدند
سنگ تمامت زدند
نام تو را می برند بر سر بازارها
چیستی این ملک ری ؟
فتنه گری تا به کی؟
این همه مفتی و شیخ
این همه قاضی شریح
چند برادر کشی ؟
لذت کافر کشی ؟
بغض قلم را ش ت
آتش باور کشی
کیست که عبرت برد زین همه تکرارها ؟
این چه مسلمانی است وای به دیندارها !
باز بنام خدا خون ی شد روا
...
قحط وفا ، قحط جود
خشکی آواز رود
گریه یاس کبود
مرگ سپیدارها
آنچه فراوانی است
وحشت بیداری است
این چه مسلمانی است ؟
وای به دیندارها ...وای به دیندارها !